Algemene voorwaarden | De Bamboe Hut - De Bamboe Hut

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Leverancier: De Bamboe Hut. V.O.F., verder ook te noemen: "De Bamboe Hut".
KvK nr: 73288969   BTW nr: NL140940339B02  Bankrelatie: NL45 INGB0008966278
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met De Bamboe Hut een overeenkomst aangaat of wil aangaan. Producten: goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

Af-fabriek of magazijn: overgang van het goed op opdrachtgever bij de aflevering op het vestigingsadres van leverancier. Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen De Bamboe Hut en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door De Bamboe Hut uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door De Bamboe Hut aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van De Bamboe Hut vrijblijvend. De aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. De overeenkomst komt tot stand wanneer De Bamboe Hut deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. De opdrachtgever erkent dat door elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van een order (via een website van De Bamboe Hut) is derhalve, nadat deze is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, bindend voor de opdrachtgever.

Artikel 4. Levering

Levering vindt plaats af-fabriek of magazijn van De Bamboe Hut, tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd op het moment wanneer ze gereed zijn voor verzending en deze op het vestigingsadres van De Bamboe Hut ter beschikking staan aan opdrachtgever en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. Opgave van de levertijd door De Bamboe Hut geldt enkel als een indicatie en nooit als een fatale termijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De Bamboe Hut is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directie schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De aansprakelijkheid van De Bamboe Hut is beperkt tot een bedrag van ten hoogste het factuurbedrag exclusief BTW. De Bamboe Hut is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie en/of materialen van de opdrachtgever. De Bamboe Hut is niet aansprakelijk indien de tekortkoming een gevolg is van overmacht.

Artikel 6. Overmacht

Indien De Bamboe Hut door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Bamboe Hut niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7. Reclame

Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de kwaliteit van het afgeleverde product, dient de opdrachtgever haar bezwaren uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan De Bamboe Hut kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de gronden van het bezwaar. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Alle factuurbedragen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het door De Bamboe Hut aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom. Indien De Bamboe Hut in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door De Bamboe Hut geleverde goederen blijven het eigendom van De Bamboe Hut tot het moment dat alle geleverde goederen zijn betaald. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden tot het moment dat volledige betaling van alle goederen heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen De Bamboe Hut en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Artikel 11. Herroepingsrecht

De klant heeft volgens de wet ‘kopen op afstand’ wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt de klant gebruik van zijn retourrecht dan zal De Bamboe Hut het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten terug te storten. De kosten voor zending terug naar De Bamboe Hut komen voor de rekening van de consument.

Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren de pakbon of de (kopie) factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking

LET OP:

Voor de volgende artikelen: producten die op maat zijn besteld. geldt geen herroepingsrecht.

Hulp nodig bij uw bestelling? Bel 085-4015497

Wij zijn de specialist als het op bamboe vloeren aankomt! De Bamboe Hut is op werkdagen bereikbaar voor vragen en informatie van 11.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur.

  • WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk